Πώς διαχειρίζομαι τα οικονομικά μου για να γίνω πλούσιος: Προσωπικός ισολογισμός και πηγές εισοδήματος

Πώς διαχειρίζομαι τα οικονομικά μου για να γίνω πλούσιος: Προσωπικός ισολογισμός και πηγές εισοδήματος

20200929_052220_0000

Για να βρεις την απάντηση στην ερώτηση “πως να γίνω πλούσιος / εκατομμυριούχος” θα πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πως σκέφτονται και διαχειρίζονται τα οικονομικά τους αυτοί που έχουν γίνει ήδη πλούσιοι.
Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ως σκοπό της ζωής τους να συγκεντρώνουν πλούτο. Επομένως ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη ζωή τους είναι παρόμοιος με τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, που ως βασικό και αντικειμενικό στόχο έχουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους και την βελτίωση της αξίας των μετοχών.
Για να το πετύχουν αυτό εφαρμόζουν τις αρχές του Management στην καθημερινή τους ζωή και χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία με τις επιχειρήσεις.
Ένα από τα βασικότερα εργαλεία κάθε επιχείρησης και ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία κάθε επενδυτή είναι ο ισολογισμός της. Τι είναι ο ισολογισμός; Ο ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η απεικόνιση αυτή πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και αποτελείτε από δύο μέρη:
α. Το ενεργητικό που περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις σε χρήματα από τρίτους. Είναι δηλαδή τα μέσα που ενεργούμε για την αγορά τους.
β. Το παθητικό που περιέχει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για την αγορά των μέσων αυτών.
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να γίνει διαχωρισμός στο μπέρδεμα που δημιουργεί η ελληνική γλώσσα ανάμεσα στο λογιστικό ενεργητικό / παθητικό και τους όρους ενεργητικό / παθητικό εισόδημα.
Στα αγγλικά το ενεργητικό ονομάζεται Assets, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία και το παθητικό Liabilities, δηλαδή υποχρεώσεις. Επομένως ο ισολογισμός δείχνει τι έχουμε και σε ποιόν το χρωστάμε.
Από την άλλη το ενεργητικό εισόδημα ονομάζεται active income και είναι αυτό που προέρχεται από ενεργή εργασία ενώ το παθητικό εισόδημα λέγεται passive income και προέρχεται με παθητικό τρόπο δηλαδή είτε χωρίς εργασία είτε από παρελθοντική εργασία.
Αφού έγινε αυτή η διευκρίνιση μπορούμε να εστιάσουμε αρχικά στο τι μπορεί να περιλαμβάνει ένας προσωπικός ισολογισμός, σε αντιστοιχία με αυτόν μιας επιχείρησης.

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι τα στοιχεία αυτά που είναι πιο δύσκολο να ρευστοποιηθούν άμεσα.
2. Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού είναι αυτά που μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα ή είναι ήδη ρευστό.
3. Στις απαιτήσεις από τρίτους συγκαταλέγεται οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση έχουμε από κάποιο τρίτο και πρόκειται για συμφωνηθέντα πόσα. Μπορεί να περιλαμβάνει: α. εξόφληση δανεισμού β. Πληρωμές από πελάτες (για ελεύθερους επαγγελματίες) γ. Πληρωμές μισθών (για μισθωτούς) δ. Λοιπές νόμιμες απαιτήσεις
4. Τα Ίδια κεφάλαια είναι τα χρηματικά ποσά που έχουμε διαθέσει οι ίδιοι για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά έχουμε υποχρέωση τουλάχιστον να μας τα επιστρέψουμε πίσω.
5. Το χρηματικό υπόλοιπο διαθέσιμο για αύξηση προσωπικού κεφαλαίου (αντίστοιχο των αποτελεσμάτων εις νέον της λογιστικής) είναι τα χρήματα που μας μένουν στην άκρη τα οποία αποφασίζουμε να διαθέσουμε για την αύξηση του ισολογισμού μας, αφού αφαιρέσουμε τα έξοδα από τα έσοδα μας.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα έσοδα και τα έξοδα από τα στοιχεία του ισολογισμού.

  • Ως έσοδα ορίζουμε τα έσοδα που μας φέρνουν τα στοιχεία του ενεργητικού.
  • Ως έξοδα ορίζουμε την απώλεια χρημάτων που προκύπτει από τα στοιχειά του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις αλλά όχι τα ποσά που ξοδεύουμε για την αγορά των περιουσιακών μας στοιχείων, καθώς αυτά είναι επενδύσεις και όχι έξοδα.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα εσόδων και εξόδων:

6. Οι υποχρεώσεις είναι αυτές που έχουμε σε τρίτους εφόσον έχουμε δανειστεί για να αυξήσουμε τον ισολογισμό μας.

Παρατηρήσεις:
  • Στη λογιστική ισχύει η λογιστική ισότητα, δηλαδή το ενεργητικό είναι ίσο με το παθητικό. Αυτό συμβαίνει καθώς η αξία των στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία) ισούνται με τις πηγές προέλευσης των χρημάτων που απαιτήθηκαν για να αγοραστούν.
  • Στην διαχείριση των προσωπικών οικονομικών η συγκεκριμένη ισότητα μπορεί να μην υφίσταται εφόσον κάποια περιουσιακά στοιχεία που αξιοποιούνται για την παραγωγή χρημάτων προέρχονται από γονική μεταβίβαση ή από κληρονομιά.
  • Στο ενεργητικό ανήκουν όσα στοιχεία χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή μπορούν ανά πάσα στιγμή να πωληθούν. Επομένως, είναι ορθότερο να μην υπολογίζουμε την πρώτη κατοικία στη ακίνητη περιουσία, καθώς ο σκοπός της είναι η διαμονή και ο προσωπικός μας χώρος.
  • Η επιχειρηματικότητα αν και αποτελεί ξεκάθαρη επένδυση και συγκαταλέγεται στο ενεργητικό το εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε μόνο ενεργητικό ούτε μόνο παθητικό εισόδημα, εφόσον εργάζεται ο επιχειρηματίας για την επιχείρηση του.
  • Οι επιχειρήσεις συγκρίνουν τον ισολογισμό τους τόσο με τους αντίστοιχους δικούς της στο παρελθόν όσο και με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Στη δική μας περίπτωση μπορεί και είναι καλύτερο να γίνεται σύγκριση μόνο με προηγούμενους δικούς μας, για να παρακολουθούμε την πρόοδο της περιουσίας μας.
Συμπεράσματα και πρακτική εφαρμογή:

Για να γίνει κάποιος πλούσιος χρειάζεται να διαθέτει πολλά στοιχεία ενεργητικού, συνεπώς και πολλαπλές ροές εισοδήματος. Γίνεται επίσης κατανοητό ότι μόνο ένας μισθός (που αποτελεί ενεργητικό εισόδημα) δεν είναι αρκετός για να γίνει κάποιος πλούσιος. Μπορεί ο μισθός να είναι αρκετός για την κάλυψη των βασικών αναγκών ή και για αγορά κάποιων παραπάνω αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων αν είναι πιο υψηλός, όμως δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε αυτόν αν θέλουμε να αυξήσουμε τον πλούτο μας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε πηγές παθητικού εισοδήματος.

Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι πλούτος δεν είναι μόνο τα χρήματα που βγάζουμε ή το υπόλοιπο του τραπεζικού μας λογαριασμού αλλά το σύνολο των περιουσιακών μας στοιχείων που μπορούν να παράγουν χρήματα καθώς και τα χρήματα που περισσεύουν αφού αφαιρέσουμε τα έξοδα από τα έσοδα μας.
Ακόμη θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι και κάποιες χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες που πληρώνουμε για να τις αποκτήσουμε, αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού μας και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε νέες πηγές εισοδήματος.
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι χρήσιμες, για το ενεργητικό εισόδημα (εργασία και freelancing), το παθητικό εισόδημα (π.χ. συγγραφή βιβλίου, γνώσεις της αγοράς για επενδύσεις) καθώς και για την οικονομική και συνολική μας παιδεία. Συνεπώς για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία πρέπει επίσης να επενδύσουμε στον εαυτό μας.
Γίνεται επίσης κατανοητό ότι για να αυξηθεί ο πλούτος μας χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Αρχικά για να συγκεντρώσουμε τα κεφάλαια, αργότερα για να βρούμε τις ευκαιρίες για επένδυση αυτών των κεφαλαίων και τέλος για να μας επιστρέψει η επένδυση μας τα χρήματα και να μας προσφέρει ικανοποιητικά κέρδη.
Το παθητικό εισόδημα μπορεί να είναι παθητικό όμως αυτό απαιτεί χρόνο για ξεκινήσει να παράγεται για αυτό και οι καλύτερες στρατηγικές είναι οι μακροπρόθεσμες.

Ο χρόνος βέβαια δεν είναι για όλους ο ίδιος. Κάποιος που έχει την τύχη να έχει από την οικογένεια του κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία ή να τα έχει δημιουργήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια ξεκινάει από καλύτερη βάση και μπορεί να πλουτίσει γρηγορότερα.
Όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του και να επενδύσει με αποτελεσματικό τρόπο, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει μέρος από τον πλούτο του.
Τέλος, όταν αναφερόμαστε σε επενδύσεις σημαίνει πως υπάρχει ρίσκο και αβεβαιότητα με τις οποίες θα πρέπει να συμφιλιωθούμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το θάρρος να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις. Αυτό δε σημαίνει αλόγιστο ρίσκο άλλα μετρημένες κινήσεις που υπάρχει και μια πιθανότητα να μη βγουν.
Μέσα από τη διαδικασία να δημιουργήσεις έναν προσωπικό ισολογισμό μπορείς να ανακαλύψεις νέες πηγές εισοδήματος μέσα σε πράγματα που ήδη διαθέτεις, καθώς και να δημιουργήσεις από την αρχή νέες. Επίσης θα είσαι σε θέση να γνωρίζεις τι έχεις και που το χρωστάς σε μια δεδομένη χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα την περιουσία σου.
Πηγή έμπνευσης για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου είναι το best sheller του Robert Kiyosaki “Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς”, ένα από τα καλύτερα βιβλία αν θέλεις να αποκτήσεις την οικονομική παιδεία των πλουσίων και να γίνεις σαν εκείνους. Μπορείς να το δείς και να το αγοράσεις κάνοντας κλικ .

Αν σου άρεσε το συγκεκριμένο άρθρο θα σε ενδιαφέρουν επίσης και τα εξής άρθρα μας:
6 μαθήματα για το χρήμα που μας δίδαξε το βιβλίο “Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς”
Grant Cardone: Πως να γίνεις εκατομμυριούχος μέχρι τα 30!

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Χάρης Αθανασίου

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Management, συνιδρυτής του Business Review Greece και της Blue Rocket Content Agency και συμπαρουσιαστής του BusinessTalks Podcast. Αρθρογραφεί κυρίως για θέματα επιχειρηματικότητας και διαθέτει πάνω από 4 έτη εμπειρία στην αρθρογραφία. Επίσης, έχει πάνω από 3 χρόνια εμπειρία στο SEO, τα Social Media και το Performance Marketing. Του αρέσει η ομαδική δουλειά, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και να βοηθάει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους.