Επένδυση σε startup ως Angel Investor: αναλυτικά η διαδικασία και τα νέα φορολογικά κίνητρα

Επένδυση σε startup ως Angel Investor: αναλυτικά η διαδικασία και τα νέα φορολογικά κίνητρα

επένδυση σε startup

Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου μας έχουμε νέα σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που θέλει να κάνει επένδυση σε startup ως επενδυτικός άγγελος ή Angel investor όπως ονομάζεται παγκοσμίως.

Πρακτικά είναι η πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που θεσπίζεται φοροαπαλλαγή για επένδυση σε νέα εταιρεία ή startup. Ως startup ονομάζεται παγκοσμίως μια νέα εταιρεία που εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας.

Όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο άρθρο μας:

“Με την κλίμακα φορολογίας να φτάνει στα ανώτατα κλιμάκια από 36% ως 44% αν εφόσον κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 40.000€ και επενδύσει 10.000 ευρώ σε μια startup θα έχει έκπτωση φόρου 1.800€. Σε αντίστοιχή περίπτωση εάν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 50.000€ με επένδυση 10.000€ θα έχει έκπτωση φόρου 2.200€. “

Το φυσικό πρόσωπο επενδυτής πρέπει να επιλέξει μια νέα εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Το μητρώο αυτό τηρείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην πλατφόρμα www.elevategreece.gov.gr μπορείτε να δείτε αν μια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο.

Σε κάθε περίπτωση στο μητρώο μπορούν να εγγραφούν μόνο κεφαλαιουχικές εταιρείες. Δηλαδή αυτές είναι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Βήμα – βήμα η διαδικασία για επένδυση σε startup ως Angel Investor

Ακολουθεί η διαδικασία που πρέπει να γίνει ώστε να έχει o επενδυτικός άγγελος την φοροαπαλλαγή του 50% στο εισόδημα του.

1. Ο «επενδυτικός άγγελος» μπορεί να τύχει του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα για εισφορές κεφαλαίου σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος. Αυτές δύναται να διενεργηθούν σε έως τρεις/3, κατά μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

2. Η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της. Αυτό γίνεται με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.

3. Η καταβολή του χρηματικού πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τράπεζας και αποδεικνύεται από το τραπεζικό έγγραφο.

4. Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece» με την υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν την πραγματοποίησή της.

5. Η δήλωση στην ως άνω πλατφόρμα υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου. Πρέπει να περιέχει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. της νεοφυούς επιχείρησης, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του «επενδυτικού αγγέλου», το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου και την ημερομηνία καταβολής του.

Η έκπτωση φόρου από το εισόδημα πραγματοποιείται στο έτος στο οποίο καταβλήθηκε το κεφάλαιο με την αναγραφή του πόσου στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προσώπου.

Γκούζος Ιωάννης (logistor.gr)

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας