Τι κάνει ένας Επενδυτής και πόσοι τύποι επενδυτών υπάρχουν;

Τι κάνει ένας Επενδυτής και πόσοι τύποι επενδυτών υπάρχουν;

επενδυτής

Ένας επενδυτής έχει πολύ σημαντικό ρόλο στον τομέα τον επιχειρήσεων, καθώς παρέχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδιώξουν τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τα οράματά τους.

Βέβαια, οι οικονομικοί πόροι δεν ειναι το μόνο που προσφέρει ένας επενδυτής. Οι επενδυτές χρησιμεύουν ως βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο οικονομικό οικοσύστημα, παρέχοντας βασικούς πόρους και τεχνογνωσία για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών.

Δίνουν δηλαδή ένα χρηματικό ποσό σε μια επιχείρηση, η οποία θα το αξιοποιήσει για την λειτουργία της και οι επενδυτές σαν αντάλλαγμα παίρνουν ένα ποσοστό της εταιρείας αυτής, με σκοπό να συμμετέχουν στα κέρδη της.

Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι ένας επενδυτής.

επενδυτής
επενδυτής

Τι είναι ένας επενδυτής;

Επενδυτής είναι κάθε πρόσωπο ή άλλη οντότητα (όπως μια εταιρεία ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο) που δεσμεύει κεφάλαιο με την προσδοκία να λάβει οικονομικές αποδόσεις.

Οι επενδυτές βασίζονται σε διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα για να κερδίσουν ένα ποσοστό απόδοσης και να επιτύχουν σημαντικούς οικονομικούς στόχους όπως:

  • η δημιουργία αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης
  • η χρηματοδότηση μιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή απλώς
  • η συσσώρευση πρόσθετου πλούτου με την πάροδο του χρόνου

Πως λοιπόν μπορούν να επενδύσουν;

Αγοράζοντας επενδυτικούς τίτλους όπως μετοχές, ομόλογα ή ETFs, αμοιβαία κεφάλαια ή εμπορεύματα και άλλα πολλά, οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση και δικαιώματα σε εταιρείες και επιχειρήσεις και κερδίζουν ένα ποσοστό απόδοσης για να επιτύχουν οικονομικούς στόχους και γενικότερους στόχους.

Βέβαια εκτός από χρήματα, οι επενδυτές έχουν να προσφέρουν πολλά περισσότερα, καθώς μπορεί να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία, γνώση του κλάδου και στρατηγική καθοδήγηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την επιτυχία μιας επιχείρησης.

Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη, αντλώντας από τις δικές τους εμπειρίες και βοηθώντας τους επιχειρηματίες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Επίσης, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι το ευρύ δίκτυο επαφών και συνδέσεων που μπορούν να ανοίξουν πόρτες σε νέες ευκαιρίες, συνεργασίες και πιθανούς πελάτες. Συνήθως, φέρνουν μια νέα προοπτική στην εταιρεία, αμφισβητώντας υπάρχουσες ιδέες και ενθαρρύνοντας την καινοτομία.

Στύλ και ανοχή κινδύνου

Οι επενδύσεις πάντα φέρουν ένα ποσοστό κινδύνου και πριν γίνουν, οι επενδυτές μελετάνε πολλά πράγματα όπως αριθμοδείκτες, και έτσι μπορούν να καταλάβουν αν μια επιχείρηση θα τους προσφέρει κέρδη ή ζημιά.

Αναλύοντας προσεκτικά τις τάσεις της αγοράς, αξιολογούν τους κινδύνους και εντοπίζουν πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα ή νεοφυείς επιχειρήσεις.

Συνολικά υπάρχουν πολλοί επενδυτές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι όμιοι μεταξύ τους.

Υπάρχουν επενδυτές που αποστρέφονται τον κίνδυνο, ενώ άλλοι είναι διατεθημένοι να αναλάβουν ένα πρόσθετο ρίσκο σε μια περίπτωση η οποία θα πραγματοποιήσει μεγαλύτερο κέρδος.

Οι επενδυτές αυτοί επενδύουν συνήθως σε νομίσματα, αναδυόμενες αγορές ή μετοχές, όλα αυτά ενώ αντιμετωπίζουν ένα τρενάκι διαφορετικών παραγόντων σε καθημερινή βάση.

επενδυτής
επενδυτής

Παθητικός επενδυτής VS Ενεργός επενδυτής

Μια άλλη διαφορά μεταξύ των επενδυτών είναι μεταξύ των παθητικών και ενεργών επενδυτών, η οποία έγκειται στο επίπεδο συμμετοχής και προσέγγισής τους στη διαχείριση των επενδύσεών τους.

Ένας παθητικός επενδυτής συνήθως υιοθετεί μια πιο πρακτική προσέγγιση, με στόχο να επιτύχει αποδόσεις επενδύοντας σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ή αμοιβαία κεφάλαια δεικτών.

Υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη προοπτική, εστιάζοντας στη συνολική απόδοση της αγοράς και όχι σε μεμονωμένους τίτλους.

Οι παθητικοί επενδυτές έχουν γενικά χαμηλότερα κόστη συναλλαγών και προμήθειες, καθώς πραγματοποιούν λιγότερες συναλλαγές και βασίζονται στις τάσεις της αγοράς για να καθοδηγήσουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι ενεργοί επενδυτές είναι πιο αφοσιωμένοι και προορατικοί στη διαχείριση των επενδύσεών τους. Διεξάγουν ενδελεχή έρευνα, αναλύουν οικονομικά δεδομένα και λαμβάνουν ενεργά αποφάσεις με βάση τις αξιολογήσεις τους.

Οι ενεργοί επενδυτές συχνά επιδιώκουν να ξεπεράσουν την αγορά επιλέγοντας προσεκτικά συγκεκριμένες μετοχές, ομόλογα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Μπορούν να προσαρμόσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές συχνότερα ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, με στόχο να αξιοποιήσουν τις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες.

Οι ενεργοί επενδυτές επιβαρύνονται γενικά με υψηλότερο κόστος λόγω των συχνότερων δαπανών διαπραγμάτευσης και έρευνας.

επενδυτής

Τύποι επενδυτών

Ας δούμε μερικούς τύπους επενδυτών

Angel Investors

Ένας επενδυτικός άγγελος είναι ένας ιδιώτης υψηλής καθαρής αξίας που παρέχει χρηματοοικονομικό κεφάλαιο σε μια νεοφυή επιχείρηση ή έναν επιχειρηματία.

Το κεφάλαιο παρέχεται συχνά ως αντάλλαγμα για ένα μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία. Οι επενδυτικοί άγγελοι μπορούν να παρέχουν μια οικονομική ένεση είτε μία φορά είτε σε συνεχή βάση.

Συνήθως παρέχει κεφάλαιο στα πρώτα στάδια μιας νέας επιχείρησης, όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Συχνά χρησιμοποιούν πλεονάζοντα μετρητά για να διαθέσουν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου.

Venture Capitalists (Επενδυτής επιχειρηματικών συμμετοχών)

Οι Venture Capitalists είναι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων, συνήθως με τη μορφή εταιρείας, που επιδιώκουν να επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλες μικρές επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με τους angels investors, δεν επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια για να τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν, αλλά κοιτάζουν επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη στα αρχικά στάδια με δυνατότητα ανάπτυξης.

Αυτές είναι εταιρείες που συχνά θέλουν να επεκταθούν αλλά δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν. Οι Venture Capitalists αναζητούν μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου σε αντάλλαγμα για την επένδυσή τους, βοηθούν στην ανάπτυξη της εταιρείας και, στη συνέχεια, πωλούν το μερίδιό τους για κέρδος.

P2P Lending

To P2P Lending ή ο peer-to-peer δανεισμός, είναι μια μορφή χρηματοδότησης όπου τα δάνεια λαμβάνονται από άλλα άτομα, αποκόπτοντας τον παραδοσιακό μεσάζοντα, όπως μια τράπεζα.

Παραδείγματα δανεισμού P2P περιλαμβάνουν το crowdsourcing, όπου οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια από πολλούς επενδυτές στο διαδίκτυο με αντάλλαγμα προϊόντα ή άλλα οφέλη.

Personal Investors (Προσωπικός επενδυτής)

Ένας Personal Investor μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο που επενδύει μόνο του και μπορεί να έχει πολλές μορφές. Ένας Personal Investor επενδύει το δικό του κεφάλαιο, συνήθως σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF).

Δεν είναι επαγγελματίες επενδυτές, αλλά αυτοί που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις από απλά επενδυτικά μέσα, όπως πιστοποιητικά καταθέσεων ή λογαριασμοί ταμιευτηρίου.

Institutional Investors

Οι Institutional Investors (θεσμικοί επενδυτές) είναι οργανισμοί που επενδύουν τα χρήματα άλλων ανθρώπων.

Παραδείγματα θεσμικών επενδυτών είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Επειδή αντλούν μεγάλα ποσά κεφαλαίου από πολλούς επενδυτές, είναι σε θέση να αγοράσουν μεγάλα ποσά περιουσιακών στοιχείων, συνήθως μεγάλα τμήματα μετοχών.

Με πολλούς τρόπους, οι Institutional Investors μπορούν να επηρεάσουν την τιμή των περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: Ιnvestopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Μαρίνα Δημητρή

Απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με κατεύθυνση Management, Web Content Writer και Αρχισυντάκτρια του Business Review Greece. Γράφει και επιμελείται άρθρα για Επιχειρηματικότητα, HR, Marketing και Digital Marketing στο Business Review Greece. Παράλληλα δημιουργεί περιεχόμενο για φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων για να τους βοηθήσει στην καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση επιχειρηματικών ορολογιών. Απολαμβάνει την ομαδική εργασία και προσωπικός της στόχος είναι να αποκτά και να αναπτύσσει όλο και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των επιχειρήσεων.