Τι είναι το Work in Progress (WIP) και παράδειγμα

Τι είναι το Work in Progress (WIP) και παράδειγμα

work in progress

Work in Progress (WIP) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις για να περιγράψει τα αγαθά που εξακολουθούν να κατασκευάζονται αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία παράγει αυτοκίνητα, τα ημιτελή αυτοκίνητα στη γραμμή συναρμολόγησης θα θεωρούνταν ως το WIP της.

Πρόκειται για μια σημαντική έννοια που πρέπει να παρακολουθούν οι επιχειρήσεις, καθώς επηρεάζει τις ταμειακές ροές, τη διαχείριση των αποθεμάτων και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής τους.

Παρακολουθώντας το WIP τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι επιτυγχάνουν τους στόχους παραγωγής τους και ότι παραδίδουν τα προϊόντα τους εγκαίρως.

Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στην έννοια του WIP στις επιχειρήσεις και θα διερευνήσουμε γιατί είναι σημαντικό. Επίσης θα συζητήσουμε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Work in Progress
(Tesla Model 3 in the WIP phase)

Τι είναι το Work in Progress (WIP);

Η απάντηση στο ερώτημα “Τι είναι Work in Progress (έργο σε εξέλιξη);” είναι ότι πρόκειται για μια απογραφή που εξυπηρετεί την ανθρώπινη εργασία, χωρίς όμως να φτάνει σε κατάσταση ολοκλήρωσης της εργασίας ή να καταλήγει προς το παρόν σε ένα τελικό παραδοτέο.

Οι εταιρείες μπορούν να μετρήσουν το έργο σε εξέλιξη χρησιμοποιώντας διάφορες λογιστικές προσεγγίσεις.

Ορισμένες εταιρείες βασίζουν τα γενικά έξοδά τους στις ώρες λειτουργίας των μηχανών, ενώ άλλες στις ώρες εργασίας.

Οι επενδυτές μπορούν να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία μετρά τους λογαριασμούς αποθεμάτων της, πριν λάβουν κρίσιμες επενδυτικές αποφάσεις.

Οι εργασίες σε εξέλιξη αποτελούν συστατικό στοιχείο του λογαριασμού ενεργητικού αποθεμάτων στον ισολογισμό ενός οργανισμού.

Αν και ο όρος Work in Progress αναφέρεται σε όλα τα τμήματα και τα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δεν περιλαμβάνει το κόστος των πρώτων υλών στα στάδια παραγωγής και την αξία του τελικού προϊόντος όσο αυτό βρίσκεται στα αποθέματα.

Οι περισσότεροι οργανισμοί προσπαθούν να εξαλείψουν όσο το δυνατόν περισσότερα αποθέματα που βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης πριν από την περίοδο αναφοράς τους. Αυτό προτιμάται διότι η εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης ενός περιουσιακού στοιχείου απογραφής είναι χρονοβόρα και περίπλοκη.

Χωρίς το WIP (Work in Progress), τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία απογραφής κατατάσσονται συνήθως στις πρώτες ύλες ή στα τελικά προϊόντα και είναι πολύ ευκολότερο να υπολογιστούν.

Γιατί είναι σημαντικό να ελαχιστοποιούνται τα στοιχεία αποθέματος WIP;

Αν και η μείωση της ποσότητας των μονάδων παραγωγής σε εξέλιξη είναι σίγουρα χρήσιμη για την απλούστευση των λογιστικών διαδικασιών, υπάρχουν αρκετοί άλλοι λόγοι για να το κάνουν οι εταιρείες.

Η ελαχιστοποίηση των μονάδων WIP έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ακαταστασίας στο χώρο παραγωγής.

Αυτό μειώνει την πιθανότητα συσσώρευσης ελαττωματικών προϊόντων και διατηρεί επίσης το κόστος αποθεμάτων σε χαμηλά επίπεδα.

Επιπλέον, μόνο επιλεγμένοι δανειστές μπορούν να δεχτούν τις εργασίες σε εξέλιξη ως εγγύηση δανείου.

Αυτό συμβαίνει επειδή σε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να πληρώσει για τα εμπορεύματά του, θα ήταν δύσκολο για τους δανειστές να πουλήσουν μερικώς ολοκληρωμένα αποθέματα.

Work in Progress
(Carpentry Example)

Πώς χρησιμοποιούν οι οργανισμοί το Work in Progress;

Οι τρεις κύριοι τύποι αποθεμάτων είναι οι πρώτες ύλες, οι εργασίες σε εξέλιξη και τα έτοιμα προϊόντα.

Στον ισολογισμό της μια εταιρεία, μπορεί να καταγράψει τις εργασίες σε εξέλιξη ως ξεχωριστό κονδύλι.

Εάν η ποσότητα είναι αρκετά μικρή ώστε να είναι αμελητέα, μπορεί επίσης να ενσωματώσει όλα τα αποθέματα σε ένα ενιαίο κονδύλι.

Το WIP είναι ένα είδος απογραφής στη λογιστική και αποτελεί κυκλοφορούν ενεργητικό.

Καθώς πλησιάζει η περίοδος αναφοράς, οι εταιρείες και οι λογιστές προσπαθούν να διατηρήσουν το απόθεμα των εργασιών σε εξέλιξη σχετικά χαμηλό. Αυτό σημβαίνει διότι είναι δύσκολο να αποδοθεί ακριβές κόστος στα στοιχεία που ειναι σε εξέλιξη.

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν:

  • Την ολοκλήρωση όλων των στοιχείων απογραφής σε εξέλιξη και τη μεταφορά τους στα έτοιμα προϊόντα πριν από το κλείσιμο των βιβλίων τους.
  • Την ανάθεση ενός τυποποιημένου, μέσου ποσοστού ολοκλήρωσης σε όλα τα στοιχεία σε εξέλιξη. Όταν υπολογίζετε το μέσο όρο των αποτελεσμάτων σε πολλές μονάδες, τα προκύπτοντα στοιχεία μπορεί να είναι κατά προσέγγιση. Σαν αποτέλεσμα λόγω απρόβλεπτων περιστατικών, όπως η αλλοίωση ή η σπατάλη, οι υπολογισμοί μπορεί να γίνουν ανακριβείς.

Σε τι διαφέρει το Work in Progress από άλλα στάδια παραγωγής;

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι στοιχείων απογραφής και στάδια της παραγωγικής διαδικασίας:

  • Πρώτες ύλες: Οι πρώτες ύλες είναι οι προμήθειες που απαιτούνται για την παραγωγή. Ανάλογα με το έργο και τα προϊόντα που κατασκευάζετε, τα υλικά αυτά μπορεί να διαφέρουν.
  • Εργασίες σε εξέλιξη: Οι εργασίες σε εξέλιξη αναφέρονται σε πρώτες ύλες που υφίστανται μετασχηματισμούς για τη δημιουργία ενός τελικού προϊόντος.
  • Έτοιμα προϊόντα: Τα έτοιμα προϊόντα έχουν φτάσει στο τέλος της διαδικασίας απογραφής και μπορείτε να τα πουλήσετε απευθείας στους πελάτες. Τα έτοιμα προϊόντα είναι προϊόντα που έχουν ολοκληρώσει το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η διάκριση μεταξύ αυτών των τριών τύπων ειδών απογραφής βασίζεται στην ολοκλήρωση του προϊόντος.

Πρόκειται για σχετικούς όρους που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία, το έργο και το προϊόν που εξετάζεται.

Παράδειγμα WIP:

Ως ένα ακόμη παράδειγμα Work in Progress, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία παραγωγής μιας εταιρείας που κατασκευάζει χτένες:

  • Αρχικά, η εταιρεία μεταφέρει τις απαιτούμενες πρώτες ύλες σε μια μονάδα αποθήκευσης ή παραγωγής. Το πλαστικό είναι η κύρια πρώτη ύλη σε αυτή την περίπτωση.
  • Η λειτουργία του εξοπλισμού χύτευσης δημιουργεί κόστος εργασίας.
  • Όταν οι χτένες είναι μερικώς ολοκληρωμένα αγαθά, η εταιρεία αναφέρει όλα τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στη γραμμή του ισολογισμού για τις εργασίες σε εξέλιξη.
  • Η εταιρεία μεταφέρει το κόστος στη γραμμή των έτοιμων προϊόντων όταν ολοκληρώσει την κατασκευή των χτενών.
  • Μολις οι χτένες πωληθούν, το κόστος μεταφέρεται στην γραμμή του κόστους πωληθέντων αγαθών (ΚΠΑ) του ισολογισμού.

Πηγή: indeed.com

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας