Η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ESG.

Η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ESG.

Η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ESG.

Ο συνδυασμός των δεικτών ESG, και της πολιτικής διαμόρφωσής τους, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) φέρνει επανάσταση στον τρόπο που οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους. Είναι σημαντικό η Τ.Ν. να αναπτύσσεται και να χρησιμοποιείται με υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ηθικές αρχές, τις κοινωνικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους νόμους. 

Στα πλαίσια της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, η Τ.Ν. προσφέρει ένα πλούσιο φάσμα δυνατοτήτων για την ενίσχυση των πρακτικών ESG, οδηγώντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 

Για τη σημασία της Τ.Ν. ως εργαλείο για την προώθηση των στόχων ESG μας μίλησε ο Αλέξης Κωνσταντόπουλος, Ασκούμενος Δικηγόρος στη δικηγορικής εταιρεία “Spyropoulos Law Firm”, ESG manager στην Humanitarian Bank, Sustainability Consultant στην Embiria Consultant Engineers, μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΑΔΑ στο διιδρυματικό μεταπτυχιακό “Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές” και Συντονιστής Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. 

Συγκεκριμένα, μας μίλησε για τον βαθμό επίδρασης και τις δυνατότητες υποστήριξης που προσφέρει η Τ.Ν. στα ESG, για το πως ένας σύμβουλος ESG μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης, αλλά και γενικότερα για τους τρόπους όπου μπορεί να ενσωματωθεί σε πολιτικές ESG.

Πόσες δουλειές θα χαθούν εξαιτίας του AI;
Η σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα ESG.

Το εργαλείο υποστήριξης της ΤΝ στα ESG.

Η τεχνητή νοημοσύνη δύναται να αναλύσει τεράστιο όγκο δεδομένων, προερχόμενων από διάφορες πηγές, ώστε να αξιολογήσει τις επιδόσεις μιας εταιρείας σε σχέση με τα κριτήρια ESG. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης και δομών διακυβέρνησης.

Επιπλέον, μέσω της αυτοματοποιημένης συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, η Τ.Ν. μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιδόσεις μιας εταιρείας στον τομέα των  ESG, επιτρέποντας την ακριβέστερη και πιο διαφανή υποβολή εκθέσεων ESG. 

Τα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνων με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους που άπτονται των τομέων που περιλαμβάνουν οι δείκτες ESG στις δραστηριότητές τους. 

Αναλύοντας δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως η διεθνείς επιστημονική βιβλιογραφία, άρθρα που αφορούν τρέχοντα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και δημοσιεύσεις σχετικών μελετών, προγράμματα που αξιοποιούν τους αλγόριθμους της Τ.Ν. μπορούν να επισημάνουν πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι εργασιακές πρακτικές και η ηθική διακυβέρνηση. 

Επίσης, οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να φανούν χρήσιμοι και για τους επενδυτές, καθώς έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών που βρίσκονται στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, αναφορικά με τους τομείς που εξετάζουν οι δείκτες ESG.

Αναλύοντας οικονομικά δεδομένα, εκθέσεις βιωσιμότητας και άλλες πληροφορίες, η Τ.Ν. μπορεί να διακρίνει εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένα κριτήρια ESG και να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που ενσωματώνουν τις εκτιμήσεις ESG στις επενδυτικές τους στρατηγικές. 

Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να μην μπορεί να προβλέψει μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις σε θέματα ESG, καθώς πρόκειται για ένα δυναμικό περιβάλλον, τα στοιχεία του οποίου διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση.

Ωστόσο, αναλύοντας ιστορικά δεδομένα και εντοπίζοντας μοτίβα και τάσεις, η Τ.Ν. ενδέχεται να μπορεί – με υψηλή σχετικά ακρίβεια – να είναι σε θέση να διαπιστώσει τάσεις και μελλοντικές προοπτικές των πολιτικών βιωσιμότητας που υιοθετούν οι εταιρείες, βοηθώντας μας να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για το μελλοντικό περιεχόμενο της ατζέντας της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η προοπτική αυτή συνεισφέρει σημαντικά στις εταιρείες, αφού τους δίνει ένα περιθώριο να προβλέψουν τυχόν επερχόμενες κανονιστικές αλλαγές, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει με μεγάλη ακρίβεια να διαπιστώσουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς που σχετίζονται με θέματα ESG και κατά τον τρόπο αυτόν να προσαρμόσουν προληπτικά τις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους ώστε να παραμείνουν μπροστά από τις αναδυόμενες προκλήσεις. 

Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζουν οι αλγόριθμοι NLP. Πρόκειται για αλγόριθμους οι οποίοι αντί να βασίζονται στη διαδικασία του “κλασικού προγραμματισμού”, όπως τον γνωρίζουμε, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν την τεχνολογία της μηχανικής μάθησης και να απορροφούν, να επεξεργάζονται, να συνδυάζουν και να αναλύουν δεδομένα από ποικίλες πηγές, και μάλιστα πηγές τεράστιου όγκου –  η ανθρώπινη επεξεργασία των οποίων θα απαιτούσε αρκετές ώρες ενασχόλησης.

Εν προκειμένω, οι χρήση των αλγορίθμων NLP βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον τομέα της χάραξης εταιρικής πολιτικής με στόχο τη βιωσιμότητα και της αειφορία, καθώς το γεγονός ότι μπορούν να αναλύουν δεδομένα κειμένου, όπως εταιρικές γνωστοποιήσεις, εκθέσεις βιωσιμότητας και σχόλια των ενδιαφερομένων μερών, τους καθιστά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή πληροφοριών που σχετίζονται με τις επιδόσεις ESG μιας εταιρείας ή ακόμα και του συνόλου των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα της αγοράς. 

Η αξιοποίηση της ΤΝ από έναν σύμβουλο ESG.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στους συμβούλους ESG να αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων που σχετίζονται με μετρήσεις βιωσιμότητας, εταιρικές γνωστοποιήσεις, κανονιστικές καταθέσεις και τάσεις της αγοράς. 

Η εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, επιτρέπει τον εντοπισμό μοτίβων, συσχετισμών αλλά και τη γέννηση νέων ιδεών μέσα από τον συνδυασμό όλων των πιθανών δεδομένων των οποίων τη δυνατότητα επεξεργασίας έχουμε χάρη σε αυτή, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στους συμβούλους βιώσιμης ανάπτυξης και τους συμβούλους ESG.

Kατ’ αυτόν τον τρόπο τους δίνει τη δυνατότητα να παρέχουν στους πελάτες τους τη βέλτιστη εικόνα αναφορικά με τη χάραξη στρατηγικής, την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών, αλλά και σχετικά με τις επιδόσεις τους στον τομέα των ESG, οι οποίοι πλέον αναλύονται ακόμα πιο στοχευμένα και σε βάθος, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα εστίασης στους επιμέρους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. 

Σε δεύτερο βαθμό, η χρήση της Τ.Ν. και της Μηχανικής Μάθησης διευκολύνει σημαντικά τη δυνατότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συμβούλων ESG να συντάσσουν στοχευμένες προτάσεις με σκοπό τη συμμετοχή του πελάτη τους σε διεθνή ή εγχώρια προγράμματα χρηματοδοτήσεων, αφού η σύνταξη μιας στοχευμένης πρότασης που κάποτε απαιτούσε πολύωρη ενασχόληση, ενώ τώρα, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, διαδικασίες όπως αυτή μπορούν να γίνουν αρκετά συντομότερες. 

Οι αναλύσεις με τη χρήση NLP, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν στους συμβούλους ESG να αναπτύσσουν εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και τους στόχους των πελατών τους. 

Βελτιστοποιούν την κατανόηση των προτιμήσεων των πελατών, τη δυναμική του κλάδου και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Η Τ.Ν. μπορεί να προτείνει στοχευμένες στρατηγικές και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επιδόσεων ESG και τον αποτελεσματικό μετριασμό των κινδύνων, τις οποίες ορισμένες φορές ένας άνθρωπος να χρειαστεί ολόκληρες ημέρες εργασίας για να εντοπίσει και να συλλάβει. 

Επιπλέον, η Τ.Ν. διευκολύνει την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τους δείκτες ESG, αναλύοντας διάφορους παράγοντες, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι κοινωνικές πρακτικές, οι δομές διακυβέρνησης και η κανονιστική συμμόρφωση.

Οι αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους, να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους και να ιεραρχήσουν τις προσπάθειες μετριασμού, βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να διαχειριστούν προληπτικά τους κινδύνους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στους συμβούλους ESG να παρακολουθούν συνεχώς, και να καταγράφουν ανελλιπώς, τις επιδόσεις των πελατών τους, επιτρέποντάς τους να παρέχουν αναφορές σε πραγματικό χρόνο σχετικά με βασικές μετρήσεις και KPIs.  

Με την ενσωμάτωση τεχνολογιών Τ.Ν. στις πρακτικές τους, οι σύμβουλοι ESG μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των υπηρεσιών τους. Μέσω της αυτοματοποιημένης συλλογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, τα συστήματα Τ.Ν. απλοποιούν τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, διασφαλίζουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία και επιτρέπουν την έγκαιρη κατανόηση και τις συστάσεις για τους πελάτες.

Έτσι οι ίδιοι οι πελάτες να είναι σε θέση να παρακολουθούν με κατανοητό και σύντομο τρόπο την πρόοδό τους, ενώ ταυτόχρονα οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να επιδεικνύουν διαφάνεια απέναντι στους ενδιαφερόμενους, αφού επιτρέπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στους πελάτες να κατανοήσουν το αντικείμενο παρά την πολυπλοκότητα των θεμάτων βιωσιμότητας και ESG και τους διευκολύνει να χαράξουν σωστή στρατηγική ώστε να επιτύχουν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε το εξής: ένας σύμβουλος που γνωρίζει να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες της Μηχανικής Μάθησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορεί να φανεί ένα πολύτιμο στέλεχος, σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα της επιχείρησης για την οποία εργάζεται, αφού η χρήση των νέων τεχνολογιών εξοικονομεί χρόνο και άρα χρήμα για την εταιρεία – κάτι το οποίο όταν γίνεται ευσυνείδητα δεν συνεπάγεται επ’ ουδενί λόγω τη μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι τρόποι ενσωμάτωσης της ΤΝ σε μία πολιτική ESG.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λειτουργιών, των προϊόντων και των αλυσίδων εφοδιασμού της εταιρείας.

Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι Τ.Ν. μπορούν να αναλύουν δεδομένα από αισθητήρες, δορυφορικές εικόνες και βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων για την παρακολούθηση δεικτών όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η χρήση νερού και η παραγωγή αποβλήτων.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενημερώνουν για τους στόχους και τις στρατηγικές περιβαλλοντικών επιδόσεων που περιγράφονται στην πολιτική ESG, ενώ από τα δεδομένα που θα προκύψουν μέσα από τις προαναφερθείσες μετρήσεις τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιους τομείς χρειάζεται να εστιάσουν για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της βιώσιμης πολιτικής τους. 

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης αναλύοντας δεδομένα που σχετίζονται με τις εργασιακές πρακτικές, την ποικιλομορφία και την ένταξη, τη δέσμευση στην κοινότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για παράδειγμα, με τη χρήση της μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ποικιλομορφίας εργασιακού δυναμικού ή να συγκεντρωθούν σε μια κοινή πλατφόρμα πολλά σχόλια της κοινότητας, με σκοπό τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση και την ενημέρωση των πρακτικών και των πολιτικών που σχετίζονται με την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ευημερία των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην κοινότητα. 

Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τις δομές διακυβέρνησης και να προωθήσει ηθικές πρακτικές σε έναν οργανισμό. Εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα δεοντολογίας, τους κώδικες δεοντολογίας και τις κανονιστικές απαιτήσεις, επισημαίνοντας πιθανές παραβιάσεις ή συγκρούσεις συμφερόντων.

Ταυτόχρονα, μπορεί να υιοθετηθεί ένα εργαλείο blockchain, το οποίο θα εντοπίζει κενά στην κανονιστική συμμόρφωση της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο, ενημερώνοντας τους αρμόδιους για να μπορούν να παρέμβουν το δυνατό γρηγορότερα.

Επιπλέον, η ΤΝ μπορεί να αναλύσει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, την ποικιλομορφία των διοικητικών συμβουλίων και την αποζημίωση των στελεχών, ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τις αρχές ESG που περιγράφονται στην πολιτική. 

Τα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνων που ενσωματώνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν δεδομένα από διάφορες πηγές για τον εντοπισμό αναδυόμενων κινδύνων, την ποσοτικοποίηση των πιθανών επιπτώσεών τους και την ιεράρχηση των προσπαθειών μετριασμού.

Επιπλέον, η Τ.Ν. μπορεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης και υποβολής εκθέσεων, μειώνοντας το διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τη συμμόρφωση με τα ESG. 

Τέλος, οι αλγόριθμοι NLP μπορούν να αναλύσουν τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών από διάφορες πηγές, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έρευνες και αλληλεπιδράσεις με πελάτες, για να κατανοήσουν τις αντιλήψεις και τις ανησυχίες που σχετίζονται με θέματα ESG. 

Εν συνεχεία, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενημερώσουν τους αρμόδιους ώστε να προσαρμόσουν τις στρατηγικές επικοινωνίας που περιγράφονται στην πολιτική ESG, επιτρέποντας στις εταιρείες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. 

Συμπέρασμα

H Τ.Ν. προσφέρει πολλά οφέλη για την προώθηση των ESG, αλλά είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται υπεύθυνα και ηθικά. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο χρήσης της, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την αποφυγή προκαταλήψεων.

Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, φορέων της επιχειρηματικότητας, ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών για να διασφαλιστεί ότι η Τ.Ν. αξιοποιείται προς όφελος του πλανήτη και όχι προς βάρος του. 

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να επισημάνουμε πως η ανάπτυξη πολιτικών και κανονισμών που προωθούν την ηθική και υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της Τ.Ν. είναι απαραίτητη.

Καθώς επίσης, απαραίτητη είναι και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της Τ.Ν. είναι επίσης σημαντικές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υποστήριξης για την υιοθέτησή της. 

Με προσεκτικό σχεδιασμό και προνοητικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. 

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας