Τι είναι το κόστος προϊόντος;

Τι είναι το κόστος προϊόντος;

Τα πάντα που πρέπει να γνωρίζετε για το κόστος προϊόντος

Το κόστος προϊόντος είναι μια χρηματική αξία που χρησιμοποιούν στην λογιστική οι επιχειρηματίες, συνήθως κατασκευαστές και έμποροι λιανικής.

Οι κατασκευαστές συχνά καθορίζουν την αρχική αξία των προϊόντων για τους λιανοπωλητές, ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε τι είναι κόστος προϊόντος, τι περιλαμβάνει, και πώς υπολογίζεται.

Πιο συγκεκριμένα

Το κόστος προϊόντος είναι ένας λογιστικός όρος που αναφέρεται στο συνολικό κόστος που συνεπάγεται η κατασκευή ενός προϊόντος και η προετοιμασία του προς πώληση.

Στην κατασκευή, το κόστος προϊόντος είναι οι δαπάνες που περιλαμβάνουν το κόστος των πρώτων υλών, την εργασία και τα γενικά έξοδα κατασκευής.

Στο λιανικό εμπόριο, το κόστος του προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται με έναν προμηθευτή. Επιπλέον, περιλαμβάνει τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με την αποθήκευση προϊόντων.

Το κόστος προϊόντος πρέπει να εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι αυτές οι δαπάνες περιλαμβάνουν γενικά έξοδα, τόσο οι Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτούν από τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα να γνωστοποιούν αυτές τις δαπάνες στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διευθυντές μπορεί να αγνοήσουν τα γενικά έξοδα ενώ λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες αποφάσεις παραγωγής και πώλησης.

Σε άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαν να επικεντρωθούν μόνο στο άμεσο κόστος υλικών ενός προϊόντος και στον χρόνο που αφιερώνει σε άλλη λειτουργία.

Τι περιλαμβάνει το κόστος προϊόντος και τι όχι;

Γενικά, τρεις τύποι δαπανών περιλαμβάνονται στο κόστος των προϊόντων:

 • το κόστος των άμεσων υλικών
 • το άμεσο κόστος εργασίας και
 • τα γενικά έξοδα κατασκευής

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές και οι λιανοπωλητές κατηγοριοποιούν αυτούς τους παράγοντες κόστους.

Το κόστος παραγωγής για τους κατασκευαστές μπορεί να περιλαμβάνει μη κατασκευαστικά έξοδα, ενώ το κόστος του προϊόντος μπορεί να αποκλείει δαπάνες που προορίζονται για:

 • μάρκετινγκ
 • πωλήσεις
 • ενοικίαση
 • αμοιβές ελέγχου και
 • υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έτσι, είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ως παράγοντες κόστους προϊόντος στην κατασκευή και στο λιανικό εμπόριο.

Κόστος προϊόντος: Ποιοι είναι οι παράγοντες εύρεσης του στην παραγωγή

Στην παραγωγή, οι παράγοντες κόστους προϊόντος κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Άμεσο κόστος υλικών: Τα μέρη που χρησιμοποιούνται απευθείας για την κατασκευή προϊόντων. Ένα παράδειγμα άμεσου υλικού θα ήταν το ξύλο που χρησιμοποιεί ένας ξυλουργός για να φτιάξει μια καρέκλα. Σε αυτή την περίπτωση, το άμεσο κόστος υλικού θα ήταν το κόστος του ίδιου του ξύλου.
 • Άμεσο κόστος εργασίας: Αυτά περιλαμβάνουν τυχόν μισθούς, φόρους μισθοδοσίας, παροχές και ασφάλιση που πληρώνει μια επιχείρηση ή ιδιοκτήτης επιχείρησης σε υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία παραγωγής ή είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες.
 • Έμμεσο κόστος υλικών: Αυτά τα γενικά έξοδα παραγωγής μπορεί να περιλαμβάνουν έξοδα όπως τα μηχανήματα ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, τα οποία δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμα στο τελικό προϊόν. Τα έμμεσα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν πράγματα όπως κόλλα, είδη καθαρισμού, καρφιά και εργαλεία, όπως σφυριά και πριόνια.
 • Έμμεσο κόστος εργασίας: Περιλαμβάνουν μισθούς, παροχές και την ασφάλιση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που δεν εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία παραγωγής αλλά είναι καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωσή της. Η έμμεση εργασία μπορεί να περιλαμβάνει διασφάλιση ποιότητας, διευθυντικούς ρόλους και φύλακες.

Κόστος προϊόντος: Ποιοι είναι οι Παράγοντες εύρεσης του στη λιανική

Για τους λιανοπωλητές, το κόστος των προϊόντων κατηγοριοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Κόστος προμήθειας: Είναι τα έξοδα που συνδέονται με την αγορά προϊόντων από τους πωλητές. Αυτό περιλαμβάνει την τιμή που πληρώνουν για κάθε μονάδα που σχεδιάζουν να πουλήσουν.
 • Άμεσο κόστος εργασίας: Αυτό είναι το κόστος εργασίας που επιβαρύνουν οι λιανοπωλητές για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Το άμεσο εργατικό δυναμικό για τους λιανοπωλητές περιλαμβάνει διευθυντές και πωλητές.
 • Πάγια έξοδα: Είναι έξοδα που έχουν οι λιανοπωλητές που εμπλέκονται άμεσα στην πώληση εμπορευμάτων. Οποιοδήποτε κόστος αποστολής και διεκπεραίωσης επιβαρύνει τους λιανοπωλητές, μπορεί να συνυπολογιστεί στο κόστος των εμπορευμάτων.

Πως καταγράφουμε το κόστος προϊόντων στις οικονομικές καταστάσεις;

Όταν οι επιχειρήσεις καταγράφουν το κόστος των προϊόντων τους, χρησιμοποιούν γενικά τα παρακάτω βήματα:

1. Μετρήστε κάθε μεμονωμένο προϊόν που κατασκευάστηκε ή αγοράστηκε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους

Ενώ οι περισσότερες σημαντικές λογιστικές εργασίες γίνονται σε μηνιαία και ετήσια βάση, οι κατασκευαστές πρέπει να μετρούν τον αριθμό των προϊόντων που παράγουν καθημερινά. Οι έμποροι λιανικής θα πρέπει επίσης να μετρούν τον αριθμό των προϊόντων που αγοράζουν ανά μήνα.

2. Αναλύστε τα στοιχεία κόστους προϊόντος

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν ακριβή αρχεία για όλους τους μισθούς που πληρώνουν, τις τιμές που πλήρωσαν για άμεσα υλικά και όλα τα σχετικά γενικά έξοδα για κάθε μήνα. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να υπολογίσουν το κόστος του προϊόντος σε αυτό το βήμα.

3. Όλα τα απούλητα προϊόντα υπολογίζονται ως απόθεμα

Καταχωρίστε όλα τα απούλητα προϊόντα ως περιουσιακά στοιχεία σε έναν ισολογισμό. Εάν ένα προϊόν δεν έχει πουληθεί ακόμη, το κόστος του προϊόντος θα εμφανιστεί στον ισολογισμό ως περιουσιακό στοιχείο αποθέματος, επειδή το κόστος παραγωγής ισούται με την αξία των ίδιων των αγαθών. Στον ισολογισμό, το απόθεμα θα καταχωρείται στα περιουσιακά στοιχεία.

4. Μετρήστε τις πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων

Μετρήστε τα αντικείμενα που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Αυτή είναι μια καθημερινή διαδικασία για να διασφαλίζεται η ακριβής καταγραφή. Στην συνέχεια, βρείτε το συνολικό κόστος για κάθε προϊόν που πωλείται. Αυτό γίνεται πολλαπλασιάζοντας το κόστος του προϊόντος ανά μονάδα με τον αριθμό των πωλούμενων προϊόντων.

5. Μετακινήστε τις πληροφορίες κόστους προϊόντος για πωλούμενα προϊόντα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Μόλις το προϊόν πωληθεί, το κόστος του προϊόντος για όλα τα πωλούμενα αντικείμενα μετατρέπεται στο κόστος των πωληθέντων αγαθών. Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε μηνιαία ή ετήσια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Τέλος, σκεφτείτε τυχόν αλλαγές στον ισολογισμό. Αφαιρέστε τον αριθμό των πωληθέντων προϊόντων από τον συνολικό αριθμό προϊόντων στο απόθεμα. Επίσης, αφαιρέστε το συνολικό κόστος από τα πωλημένα προϊόντα από το χρηματικό σύνολο στο λογαριασμό αποθέματος.

Πηγή: Indeed

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας

Phaedon Wallace

Τελειόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με κατεύθυνση Marketing και αρθρογράφος στο Business Review Greece. Αρθρογραφεί με τετραετή εμπειρία κυρίως για θέματα productivity, marketing και ψυχολογίας. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία σε social media management και SEO. Κατέχει πτυχία Αγγλικών, Γερμανικών και Ιταλικών. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει η αναζήτηση, αναγνωρίζει την σημασία της ψυχικής υγείας, του αρέσει η ομαδική δουλειά, είναι υποστηρικτικός και δεν παύει να εξελίσσεται τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, όσο και στην καθημερινή του ζωή.