Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για αυτή

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για αυτή

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Μια ετερόρρυθμη εταιρική σχέση (να μην μπερδεύεται με την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι μια εταιρική σχέση που αποτελείται από δυο ή περισσότερους εταίρους.

Ο ομόρρυθμος εταίρος επιβλέπει και διοικεί την επιχείρηση, ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν λαμβάνουν μέρος στη διοίκηση της επιχείρησης. 

Παρόλα αυτά, ο ομόρρυθμος εταίρος μιας περιορισμένης σχέσης έχει απεριόριστη ευθύνη για το χρέος και όλοι οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη μέχρι το ποσό της αρχικής τους επένδυσης.

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση
Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Κατανοώντας την Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Μια ετερόρρυθμη εταιρική σχέση οφείλει να έχει τόσο ομόρρυθμους όσο και ετερόρρυθμους εταίρους. 

Οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη και τον πλήρη έλεγχο της διοίκησης της επιχείρησης.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν λίγη έως και καθόλου συμμετοχή στη διοίκηση, αλλά έχουν ευθύνη που περιορίζεται στο ποσό της αρχικής τους επένδυσης στην επιχείρηση.

Είδη Εταιρικής Σχέσης

Γενικά, μια εταιρική σχέση είναι μια επιχείρηση όπου δυο ή παραπάνω άτομα έχουν ιδιοκτησία. 

Υπάρχουν τρία είδη εταιρικών σχέσεων τα οποία διαφέρουν σε πολλούς τομείς, αλλά έχουν και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. 

Σε όλα τα είδη εταιρικών σχέσεων, κάθε εταίρος οφείλει να συνεισφέρει σε περιουσιακά στοιχεία, χρήματα, δεξιότητες ή προσωπική εργασία, έτσι ώστε να μοιραστούν και τα κέρδη της επιχείρησης αλλά και οι απώλειες. 

Ο ένας τουλάχιστον εταίρος λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καθημερινές ασχολίες της επιχείρησης. 

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση 

Μια ετερόρρυθμη εταιρική σχέση είναι συνήθως ένα είδος επενδυτικής σχέσης που χρησιμοποιείται συχνά σαν όχημα επένδυσης για επενδύσεις όπως ο κλάδος των μεσιτών.

Η ετερόρρυθμη σχέση διαφέρει από τις άλλες εταιρικές σχέσεις ως προς το ότι οι εταίροι μπορούν να έχουν περιορισμένη ευθύνη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ευθύνονται για απώλειες της εταιρείας που υπερβαίνουν την αρχική τους επένδυση. 

Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται για την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης και για τις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των χρεών και των μικροδιαφορών. 

Άλλοι συμμετέχοντες, γνωστοί σαν ετερόρρυθμοι εταίροι, παρέχουν κεφάλαιο αλλά δεν μπορούν να πάρουν διοικητικές αποφάσεις και δεν ευθύνονται για κάποιο χρέος πέραν της αρχικής τους επένδυσης.

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Μια ομόρρυθμη εταιρεία είναι μια εταιρική σχέση κατά την οποία όλοι οι εταίροι μοιράζονται τα κέρδη, τις διοικητικές ευθύνες και τις ευθύνες των χρεών ισότιμα.

Εάν οι εταίροι σκοπεύουν να μοιραστούν τα κέρδη ή τις απώλειες ισάξια, οφείλουν να το δηλώσουν με νομικό έγγραφο-σύμφωνο για την αποφυγή μελλοντικής διαμάχης.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι ένα είδος εταιρικής σχέσης όπου όλοι οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Όλοι οι εταίροι μπορούν να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες επίσης. Αυτή είναι και η διαφορά με την Ετερόρρυθμη Εταιρεία όπου τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος πρέπει να έχει απεριόριστη ευθύνη και οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις.

Οι Ε.Π.Ε. συχνά χρησιμοποιούνται για τη σύσταση επαγγελματικών υπηρεσιών όπως για νομικές και λογιστικές επιχειρήσεις. 

Παρόλα αυτά, οι εταίροι μιας Ε.Π.Ε. δεν ευθύνονται για την αμέλεια ή κακοδιαχείριση άλλων εταίρων.

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση: Πώς να ξεκινήσεις μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία;

Για τη σύσταση μιας Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), οι εταίροι πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Επιμελητήριο.

Είναι σημαντικό να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά τα οποία πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και το είδος της επιχείρησης.

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 

Συμπληρωματικά με τις διάφορες αιτήσεις, οι μέτοχοι πρέπει να υπογράψουν και μια συμφωνία εταιρικής σχέσης.

Αυτό είναι ένα εσωτερικό καταστατικό που καθορίζει το πώς θα λειτουργεί η επιχείρηση.

Περιγράφει τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις προσδοκίες κάθε εταίρου.

Το καταστατικό αυτό δεν είναι κάποιο επίσημο κυβερνητικό έγγραφο αλλά ένα σύμφωνο στο οποίο μπορεί ο κάθε εταίρος να ανατρέξει σαν εναρκτήρια συμφωνία.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης οφείλει να αναγνωρίζει δυο οικονομικές προοπτικές-κλειδιά της επιχείρησης.

Αρχικά πρέπει να αναγνωρίζει πώς θα μοιράζονται τα κέρδη και οι απώλειες στους εταίρους.

Έπειτα πρέπει να αναγνωρίζει τη διαδικασία και την αναμενόμενη πολιτική αποχώρησης ενός εταίρου.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την διαδικασία ενημέρωσης εκ των προτέρων έως και τις προσδοκίες σχετικά με το δικαίωμα πρόθεσης αγοράς από τους άλλους εταίρους. 

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα μιας Ετερόρρυθμης Εταιρείας είναι ότι η προσωπική ευθύνη είναι περιορισμένη καθώς ο κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για το αρχικό ποσό της επένδυσης στην εταιρεία.

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αναζήτησή επενδυτικού κεφαλαίου.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι επίσης δεν χρειάζεται να πληρώνουν εισφορές καθώς δεν είναι ενεργά μέλη της επιχείρησης.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι οντότητες που χρησιμοποιούν το μερίδιο του εισοδήματος τους ή των απωλειών τους για την επιστροφή φόρου.

Σαν μειονέκτημα, οι ετερόρρυθμοι εταίροι απαιτούν να έχει απεριόριστη ευθύνη ο ομόρρυθμος εταίρος.

Αυτός ευθύνεται για το σύνολο των διοικητικών ελέγχων, για τα χρέη και την κακοδιαχείριση των επιχειρηματικών υποθέσεων.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι επίσης έχουν περιορισμένη εμπλοκή στις λειτουργίες.

Εάν ο ρόλος τους σταματήσει να είναι παθητικός, χάνουν την προσωπική τους περιορισμένη ευθύνη.

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ή Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης;

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.

Και οι δυο έχουν ορισμένο βαθμό ελευθερίας σχετικά με το πώς καθορίζουν το ρόλο των εταίρων και τη δομή τους. 

Αυτό συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο ψήφου στα συμβούλια, την οικονομική διευθέτηση των όρων ή το καταπίστευμα κάθε μέλους.

Και στους δυο τύπους, οι εταίροι οφείλουν να αναφέρουν το μερίδιο τους στην προσωπική τους φορολογική δήλωση. 

Οι διαφορές έχουν να κάνουν με την νομική δομή. Οι Ε.Ε έχουν ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους εταίρους ενώ μια Ε.Π.Ε. μπορεί να έχει όσα μέλη θέλει. 

Γενικά, όλα τα μέλη μιας Ε.Π.Ε. έχουν το δικαίωμα διοίκησης της επιχείρησης ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ενεργοί συμμετέχοντες.

Μια άλλη διαφορά είναι η οπτική της ευθύνης.

Οι ομόρρυθμοι εταίροι μιας Ε.Ε. έχουν απεριόριστη ευθύνη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τυχόν χρέη και υποχρεώσεις. 

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Εναλλακτικά, οι Ε.Π.Ε. συνήθως προσφέρουν προστασία στον οργανισμό για τα μέλη τα οποία δεν είναι συνήθως άμεσα υπεύθυνα για χρέη της επιχείρησης. 

Τέλος, οι Ε.Π.Ε. έχουν μεγαλύτερη ευελιξία με τη φορολόγηση. Τα κέρδη έχουν διαφορετικό συντελεστή και υπάρχει και διαφορετικό ύψος στην προκαταβολή φόρου.

Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση
Ετερόρρυθμη Εταιρική Σχέση

Ετερόρρυθμοι Εταίροι και Φορολογία

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν τα ίδια προνόμια με τους ομόρρυθμους όσον αφορά στους φόρους.

Εάν ένας ετερόρρυθμος εταίρος καταγράψει απώλεια, κάθε εταίρος μπορεί να αφαιρέσει την απώλεια του από την προσωπική του επιστροφή μέχρι του ποσού της επένδυσης του στην επιχείρηση

Οι εταίροι μπορούν να μεταφέρουν τις απώλειες τους σε μελλοντικό έτος σε περίπτωση που η απώλεια είναι μεγαλύτερη από το ποσό της αρχικής επένδυσης.

Τα έσοδα ή οι απώλειες για έναν ετερόρρυθμο εταίρο ονομάζονται παθητικά έσοδα ή απώλειες. Αυτό οφείλεται στο ότι ο κάθε ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για φορολογικούς λόγους καθώς η παθητική δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει από άλλο παθητικό εισόδημα.

Οι παθητικές απώλειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσουν παθητικά έσοδα. 

Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στους φόρους αυτό-απασχόλησης. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν χρειάζεται να πληρώνουν εισφορές ενώ οι ομόρρυθμοι συνήθως πρέπει.

Τι είναι μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία;

Οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία γενικά κατέχουν ή διαχειρίζονται ένα σύνολο συγκεκριμένων προνομίων, όπως για παράδειγμα μεσιτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης πετρελαίου

Η μια πλευρά (ομόρρυθμος εταίρος) έχει τον έλεγχο των προνομίων και τις διοικητικές ευθύνες αλλά είναι και προσωπικά υπεύθυνη για όλες τις αποφάσεις.

Η άλλη πλευρά (ετερόρρυθμος εταίρος) είναι γενικά επενδυτές των οποίων η προσωπική ευθύνη περιορίζεται στο ποσό της επένδυσης τους.

Ποια η διαφορά μιας Ε.Π.Ε και μιας Ε.Ε;

Και τα δυο είδη επιχειρήσεων προσφέρουν ευελιξία στην δόμηση των ευθυνών, τον διαμοιρασμός των κερδών και τη φορολογία.

Μια Ε.Ε. επιτρέπει ορισμένους επενδυτές (ετερόρρυθμοι εταίροι) να επενδύσουν χωρίς διοικητικό ρόλο ή άλλη προσωπική ευθύνη ενώ οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν όλη την ευθύνη.

Με μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προστατευτούν από προσωπική ευθύνη αλλά να έχουν όλοι διοικητικούς ρόλους.

Ένας ετερόρρυθμος εταίρος πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν ομόρρυθμο.

Οι Ε.Π.Ε. επίσης έχουν μεγαλύτερη φορολογική ευελιξία. Συχνά, ο ομόρρυθμος εταίρος μπορεί να λειτουργεί σαν Ε.Π.Ε για να βοηθά στην παροχή προστασίας από προσωπική ευθύνη.

Οι υπεύθυνοι μιας Ε.Π.Ε δεν είναι τυπικά προσωπικά υπεύθυνοι για τα πεπραγμένα της επιχείρησης.

Ποια η διαφορά ανάμεσα σε μια Ε.Ε. και σε μια Ε.Π.Ε.;

Μια Ε.Ε και μια Ε.Π.Ε. έχουν παρόμοια δομή. Παρόλα αυτά, οι Ε.Ε. έχουν ομόρρυθμους και ετερόρρυθμους εταίρους ενώ οι Ε.Π.Ε. δεν έχουν ομόρρυθμους εταίρους.

Όλοι οι εταίροι σε μια Ε.Π.Ε. έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Τι είναι η φορολογία μιας Ε.Ε;

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι φορολογούνται σαν ιδιώτες. Λαμβάνουν ο καθένας από μια βεβαίωση αποδοχών την οποία καταθέτουν για τη φορολογική τους δήλωση.

Ποια τα οφέλη μιας Ε.Ε;

Οι Ε.Ε. είναι ιδανικές για την δημιουργία κεφαλαίου για μια συγκεκριμένη επένδυση ή την απόκτηση προνομίων. Επιτρέπουν στους Ε.Ε. να επενδύσουν με χαμηλό ρίσκο.

Συμπέρασμα

Οι Ε.Ε. γενικά χρησιμοποιούνται από ταμεία και επιχειρήσεις επενδυτικές καθώς προσφέρουν την ικανότητα να βγάλει κάποιος κεφάλαιο χωρίς να χάσει τον έλεγχο.

Οι ετερόρρυθμοι εταίροι επενδύουν σε μια Ε.Ε. και έχουν λίγο ή καθόλου έλεγχο της διοίκησης αλλά η ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσό της αρχικής τους επένδυσης.

Εντωμεταξύ, οι ομόρρυθμοι εταίροι διοικούν την Ε.Ε. με απεριόριστη ευθύνη.

Πηγή: Investopedia

Τελευταία Νέα

Κατεβάστε την εφαρμογή μας